عمر چلیک: ترکیه یکی از قدرتهای بزرگ اروپا می باشد

عمر چلیک وزیر اتحادیه اروپا و سرمذاکره گر ترکیه اعلام داشت، ترکیه بعنوان درب باز اروپا بر روی آسیا به جهت دادن به سیاست اروپا ادامه خواهد داد

عمر چلیک: ترکیه یکی از قدرتهای بزرگ اروپا می باشد

 

عمر چلیک وزیر اتحادیه اروپا و سرمذاکره گر ترکیه اعلام داشت، ترکیه بعنوان درب باز اروپا بر روی آسیا به جهت دادن به سیاست اروپا ادامه خواهد داد.

چلیک در چهارچوب تماسهایش در انگلستان، در انستیتوی سلطنتی روابط خارجه موسوم به Chatham House سخنانی تحت عنوان  ترکیه، انگلستان و اروپا: ویزیون یک آینده مشترک" ایراد کرد.

چلیک با اشاره براینکه، انگلستان در روند برگزیت قرار داشته، فقط این موضوع نمی تواند واقعیتی را که انگلستان یک قدرت بزرگ اروپا می باشد، تغییر بدهد، اظهار داشت، به همین شکل ترکیه اگر هم عضو اتحادیه اروپا نباشد، در طول تاریخ یکی از قدرتهای اروپا بوده و از 100 سال بدین طرف بعنوان یکی از دموکراسیهای اروپا به راه خود ادامه می دهد.

چلیک با اشاره براینکه، نمی توان اهمیت انگلستان از نظر امنیت اروپا را نادیده گرفت، ابراز داشت، یاری ترکیه به امنیت اروپا نیز در چهارچوب اداره کرد بحران کوچ و مبارزه با سازمان تروریستی داعش در میان می باشد.

چلیک تصریح کرد، ترکیه و انگلستان چنان گذشته امروز نیز دو ستون مهم میراث اروپا را تشکیل خواهند داد. انگلستان بعنوان درب باز اروپا به آتلانتیک و ترکیه نیز بعنوان درب باز اروپا بر روی آسیا به جهت دادن به سیاست اروپا ادامه خواهند داد.

عمر چلیک با اشاره براینکه، تقویت هر چه بیشتر روابط ترکیه و اتحادیه اروپا بعد از این، بشکل بارزی در میان می باشد، گفت، اظهارات اخیر دال بر ترد ترکیه و اینکه مذاکرات بین ترکیه و اتحادیه اروپا قطع بشود، به آینده بزرگی که اروپا از آن بحث می کند، خدمت نخواهد کرد. ترکیه بعنوان یک کشور مستقل بهنگام حراست از مرزهای خود از سازمانهای تروریستی داعش و پ ک ک، امنیت اروپا را نیز تامین می کند. حراست از امنیت آنکارا به معنای حراست از امنیت برلین، لندن، رم و پاریس می باشد.

چلیک افزود، متزلزل شدن یکپارچگی اروپا در نتیجه تصمیم برگزیت، تقویت جدی راست افراط گرا در اروپا و ضعف در مبارزه با تروریزم و کوچ نامنظم موجب زیر سوال رفتن اعتماد و اطمینان به پروژه اروپا و وابستگی به ارزشهای جهانی اتحادیه اروپا شده است. عدم تولید آلترناتیف از سوی احزاب مرکزی در اروپا به دشمنی جنبشهای پوپولیست با اسلام، مخالفت با مهاجرین و گفتمانهای منجر به نژادپرستی علیه چند فرهنگی نیز راهگشای بزرگتر شدن مسئله در اروپا شده است.

عمر چلیک تاکید کرد، اعتماد ملتهای اروپا به اتحادیه اروپا جای خود را به بحران مشروعیت داده است. اتحادیه اروپا باید سیاستهای موجود خود و در راس سیاست توسعه و همسایگی و حتی شرکایش را مورد بازنگری قرار بدهد.  خبرهای مرتبط