مکالمه تلفنی وزرای کشور ترکیه و آلمان

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه با توماس د میزیر همتای آلمانی خود مکالمه تلفنی انجام داد

مکالمه تلفنی وزرای کشور ترکیه و آلمان

 

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه با توماس د میزیر همتای آلمانی خود مکالمه تلفنی انجام داد.

سویلو در این مکالمه تلفنی که در پی ادعاهای مربوط به بازپرسی شرکتهای آلمانی تحقق یافت، اظهار داشت، در مورد هیچکدام از شرکتهای آلمانی در ترکیه بازپرسی انجام نگرفته است.

سلیمان سویلو گفت، از سرمایه گذاری شرکتهای آلمانی در ترکیه، همواره با امتنان استقبال کرده ایم.

مذاکرات 40 دقیقه طول کشید.خبرهای مرتبط