دستگیری 47 مهاجر غیرقانونی در استان ختای ترکیه

چهل و هفت مهاجر خارجی که از راههای غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند، در استان ختای دستگیر شدند

دستگیری 47 مهاجر غیرقانونی در استان ختای ترکیه

چهل و هفت تبعه خارجی که از راههای غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند، در شهر قیریقهان استان ختای شناسایی و دستگیر شدند.

تیم های امنیتی شهر قیریقهان با دریافت گزارشی از حضور مهاجرین غیرقانونی، مینی بوس حامل آنان را متوقف کردند.

در این مینی بوس، 47 تبعه سوری که 24 تن از آنها کودک بودند، به همراه راننده مینی بوس دستگیر شدند.

این افراد به اداره مهاجرت شهر قیریقهان منتقل شدند.خبرهای مرتبط