خبر فوری - واکنش ریاست جمهوری به آلمان

ریاست جمهوری ترکیه به آلمان واکنش نشان داد

خبر فوری - واکنش ریاست جمهوری به آلمان

ریاست جمهوری ترکیه: "بیانات بد نیت آلمان غیر قابل قبول است."خبرهای مرتبط