دستگیری 19 مهاجر غیرقانونی در ادیرنه ترکیه

نیروهای ژاندارمری ترکیه نوزده مهاجر غیرقانونی را در استان ادیرنه دستگیر کردند.

دستگیری 19 مهاجر غیرقانونی در ادیرنه ترکیه

نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان ادیرنه، 19 تبعه کشورهای سوریه، پاکستان، فلسطین و هند را که سعی داشتند به صورت غیرقانونی از شهرستان اوزون کوپروی ترکیه به اروپا بروند را دستگیر کردند.

افراد مذکور پس از پایان مراحل اداری به اداره مهاجرت استان ادیرنه منتقل شدند.خبرهای مرتبط