23ام آوریل روز حاکمیت ملی و عیدکودکان در سراسر ترکیه و نمایندگیهای خارج از کشور جشن گرفته می شود

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مراسم 23 ام آوریل روز حاکمیت ملی و عید کودکان در مرکز فرهنگ ملت و کنگره در مجتمع ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد

23ام آوریل روز حاکمیت ملی و عیدکودکان در سراسر ترکیه و نمایندگیهای خارج از کشور جشن گرفته می شود

 23ام آوریل روز حاکمیت ملی و عیدکودکان و 97 ام سالگرد گشایش مجلس ملی کبیر در سرتاسر ترکیه و نمایندگیهای خارج از کشور جشن گرفته می شود.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مراسم 23 ام آوریل روز حاکمیت ملی و عید کودکان در مرکز فرهنگ ملت و کنگره در مجتمع ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد.

اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ملی کبیر، عصمت یلماز وزیر آموزش ملی و هیئت دانش آموزان و معلمین همراه ایشان را به حضور خواهد پذیرفت.

بینالی یلدیریم نخست وزیر ترکیه در چهارچوب جشن های 23 ام آوریل روز حاکمیت ملی و عید کودکان، در مراسمی که در آنیت کابیر ترتیب خواهد یافت شرکت جسته و در کاخ چانکایا با کودکان گردهم خواهد آمد.

یلدیریم در مجمع عمومی که بمناسبت 97 ام سالگرد گشایش مجلس ملی کبیر با دستورکار ویژه تشکیل جلسه خواهد داد، جشنواره کودکان در کاخ چانکایا و ضیافتی که در مجلس داده خواهد شد، شرکت خواهد کرد.

کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق بهمراه مراسم در آنیت کابیر آرامگاه مصطفی کمال آتاترک، در مراسم قبول در مجلس ملی کبیر شرکت خواهد جست.

در اولین مجلس ملی کبیر ترکیه نیز مراسم گرامیداشت ترتیب خواهد یافت.

عصمت یلماز وزیر آموزش ملی نیز بمناسبت  23 ام آوریل روز حاکمیت ملی و عید کودکان، بهمراه کودکان آز آنیت کابیر دیدن کرده و در مقام خود کودکان را بحضور خواهد پذیرفت.خبرهای مرتبط