تشکیل صفوف طویل در آلمان برای شرکت در رفراندوم

شهروندان ترک مقیم آلمان تا ساعت 9 الی 21 نهم آوریل خواهند توانست از آرای خود استفاده کنند

704180
تشکیل صفوف طویل در آلمان برای شرکت در رفراندوم

شهروندان ترک مقیم آلمان برای شرکت در رفراندوم اصلاح قانون اساسی در ترکیه در مقابل صندوق هایی که در 13 نقطه متفاوت در آلمان بر پا شده است، صفوف طویلی تشکیل دادند.

در سرکنسولگری های ترکیه در شهرهای اکثرا ترک نشین مانند کلن و دوسلدروف طول صفوف تشکیل یافته برای شرکت در رفراندوم گهگاه به بیش از 500 متر رسیده و برخی از رای دهندگان نیز برای استفاده از آرای خود در تاریخی دیگر به منازل شان بازگشتند.

شهروندان ترک مقیم آلمان تا ساعت 9 الی 21 نهم آوریل خواهند توانست از آرای خود استفاده کنند.

رای دهندگان با نشان دادن برگ هویت و یا پاسپورت از امکان شرکت در رفراندوم برخوردار خواهند شد.خبرهای مرتبط