یک سرباز ترکیه در حاتای به شهادت رسید

یک سرباز مامور خدمت در فرماندهی پاسگاه مرزی بوکولمز ریحانلی در حاتای در خلال نگهبانی مورد هدف تیرانداز ماهر از منطقه سازمان تروریستی " PYD/PKK  " در سوریه قرار گرفته و به شهادت رسید

یک سرباز ترکیه در حاتای به شهادت رسید

یک سرباز مامور خدمت در فرماندهی پاسگاه مرزی بوکولمز ریحانلی در حاتای در خلال نگهبانی مورد هدف تیرانداز ماهر از منطقه سازمان تروریستی " PYD/PKK  " در سوریه قرار گرفته و به شهادت رسید.

ریاست ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه اعلام داشت : صبح ساعت 8 و 45 دقیقه یک سرباز مامور خدمت در فرماندهی پاسگاه مرزی بوکولمز ریحانلی در حین نگهبانی مورد هدف تیراندازان ماهر  سازمان تروریستی " PYD/PKK  " قرار گرفت.

به منطقه با استفاده از حق دفاع مشروع با تیراندازی متقابل پاسخ داده شد.خبرهای مرتبط