اروپا سیاست خود را برمبنای ترکیه تنظیم می کند

بینعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه با سفر به استان چانقری و ایراد سخنرانی در این شهر به انتخابات دیروز هلند اشاره کرده و گفت: ترکیه حتی مسیر این انتخابات را مشخص کرد

693107
اروپا سیاست خود را برمبنای ترکیه تنظیم می کند

بینعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه با سفر به استان چانقری و ایراد سخنرانی در این شهر به انتخابات دیروز هلند اشاره کرده و گفت: ترکیه حتی مسیر این انتخابات را مشخص کرد.

ییلدیریم اظهار داشت: برخی از کشورهای اروپایی هرگز فراموش نکنند که ما این اقدامات و رفتارها را در گوشه ذهنمان ثبت کردیم و همانگونه که در زمان مناسب پاسخ لازم را به این گونه رفتارها داده ایم، پس از این نیز خواهیم داد.

نخست وزیر ترکیه اظهار داشت: "اکنون اروپا نیز سیاست خود را با توجه به ترکیه تنظیم می کند. نگاه کنید به نتایج انتخابات هلند؛ ترکیه در آن جا نیز تأثیرش را نشان داد. افراط گرایی برای مدتی دیگر در اروپا متوقف شد. اما عاقل باشید این سیاست های ستیزه جویانه نسبت به اسلام و ترک ها شما را به مسیری درست هدایت نخواهد کرد.

یلدریم ادامه داد: برخی کشورهای اروپایی از ارزش های اروپایی، آزادی و حقوق بشر سخن می گویند، اما هفته گذشته شاهد چهره واقعی این کشورها بودیم. آیا همه باهم شاهد رفتار دیکتاتورمنشانه آلمان، هلند و سوئیس هنگامی که پای ترکیه در میان است، نبودیم؟ در آنجا گفتن «نه» گفتن آزاد است، اما «آری» گفتن ممنوع است. درک این ها از آزادی اندیشه، آزادی و حقوق بشر تا به این اندازه است.خبرهای مرتبط