واکنش ترکهای مقیم آلمان به تصمیم آلمان

لغو جلسه ای در آلمان که قرار بود بکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه طی آن سخنرانی کند، منجر به واکنش شهروندان ترک مقیم کشور آلمان شده است

684539
واکنش ترکهای مقیم آلمان به تصمیم آلمان

لغو جلسه ای در آلمان که قرار بود بکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه طی آن سخنرانی کند، منجر به واکنش شهروندان ترک مقیم کشور آلمان شده است.

به عقیده این شهروندان، تصمیم آلمان را به عنوان کشوری که از جنبه آزادی ها و دموکراسی صاحب سخن است، نادرست خواندند.

شهروندان ترک مقیم اینکشور تاکید کردند، آلمان به عنوان کشوری که آزادی بیان را به عنوان یکی از عناصر اجتناب ناپذیر دموکراسی مینامد، این تصمیم را با اهداف سیاسی اتخاذ کرده است.

ترکهای آلمان ضمن محکوم ساختن این تصمیم آن را مغایر با ارزشهای دموکراتیک دانستند.

ترکها ضمن تاکید بر اینکه پیروی از چنین موضعی توسط آلمان و جامعه غرب که سالهاست برای آزادی اندیشه و بیان مبارزه میکنند، بسیار نگران کننده میباشد، این تصمیم را نه یک حکم حقوقی بلکه یک تهاجم سیاسی خواندند.خبرهای مرتبط