ترکیه و روسیه در زمینه حراست از حقوق بشر همکاری خواهند کرد

بین ترکیه و روسیه در زمینه همکاری پیرامون حراست از حقوق بشر توافقنامه ای به امضا رسید

ترکیه و روسیه در زمینه حراست از حقوق بشر همکاری خواهند کرد

 

بین ترکیه و روسیه در زمینه همکاری پیرامون حراست از حقوق بشر توافقنامه ای به امضا رسید.

در چهارچوب این قرارداد که از سوی شرف مالکوچ رئیس سازمان بازرسی کل ترکیه و تاتیانا موسکالکووا مقام مسئول از حقوق بشر روسیه در آنکارا به امضا رسید، راه مراجعه ترکهای روسیه به آمبودزمان باز شد.

هدف از این قرارداد تقویت دوستی، اعتماد، تفاهم متقابل بین مردم ترکیه و روسیه و تقویت همکاری دو کشور می باشد.

براساس این قرارداد، هر کدام از طرفین به درخواستهای طرف مقابل در کوتاه مدت پاسخ داده و این مدت شامل یک  ماه با آغاز از تاریخ دریافت در خواست می باشد.

شهروندان روس در ترکیه و شهروندان ترک در روسیه یکدیگر را در زمینه نقض حقوق و آزادیهای خود آگاه ساخته و در چهارچوب صلاحیتهای فردی  به اعاده حقوق خود یاری خواهند کرد.

طرفین بمنظور توسعه همکاری با سازمانهای حقوق بشر خارجی و نهادهای بین المللی به یکدیگر یاری کرده و در زمینه فعالیتهای اجام گرفته یکدیگر را آگاه خواهند ساخت.

مقامات دو نهاد مذکور، بمنظور حراست از حقوق بشر و محترم شمردن این حقوق بشکل منظمی مذاکره خواهند کرد.خبرهای مرتبط