ترکیه روز 16 آوریل پای صندوقهای رای خواهد رفت

رای گیری در نمایندیهای خارج از کشور نیز بین روزهای 27 مارس الی 9 آوریل انجام خواهد شد

ترکیه روز 16 آوریل پای صندوقهای رای خواهد رفت

سادی گوون رئیس هیئت عالی انتخابات، اعلام داشت که همه پرسی إصلاحات در قانون اساسی، روز یکشنبه 16 آوریل انجام خواهد شد.

وی در سخنانش پس از اجلاس ابراز داشت که برگه انتخابات به شکل، خیر بر روی زمینه قهوه ای و آری بر روی زمینه سفید خواهد بود و بر روی مهر نیز کلمه "ترجیح" نوشته خواهد شد.

رئیس هیئت عالی انتخابات افزود، رای گیری در نمایندیهای خارج از کشور نیز بین روزهای 27 مارس الی 9 آوریل انجام خواهد شد و در گذرگاههای مرزی نیز روزهای 27 مارس الی 16 آوریل رای گیری انجام خواهد گردید.

گوون، ضمن ابراز اینکه تقویم انتخابات از روز 16 آوریل 2017 آغاز خواهد شد، اعلام داشت که لیست واجدین شرایط روز 17 فوریه 2017 اعلام شده و روز یکشنبه 26 فوریه 2017 از اعلانات برداشته خواهد شد.خبرهای مرتبط