قربانیان سانحه هوایی در قرقیزستان به ابدیت بدرقه شدند

برای خدمه هواپیمای باری که در نتیجه سقوط هواپیمای باری جان خود را از دست دادند، مراسم ترتیب یافت

655476
قربانیان سانحه هوایی در قرقیزستان به ابدیت بدرقه شدند

برای کاپیتان ابراهیم گورجان دیرانجی، خلبان دوم کاظم اوندول و احسان اودول تکنسین پرواز که در نتیجه سقوط هواپیمای باری از نوع بوئینگ 700 - 747 در نزدیکیهای بیشکک پایتخت قرقیزستان جان خود را از دست دادند، مراسم ترتیب یافت. 

 خبرهای مرتبط