پرواز آزمابشی سولوترک ها

نمایش نفس گیر خلبانان ترک با جنگنده های اف - 16

655080
پرواز آزمابشی سولوترک ها

اکیپ نمایش فرماندهای نیروی هوایی ترکیه یکی از تیمهای آکروباسی جهان که قادر به دادن نمایش با جنگنده های اف - 16 می باشند.، با پرواز آموزشی در آسمانهای قونیه ویدئو کلیپ نهیه کرد. خبرهای مرتبط