نیروهای دموکراتیک سوریه: با پ ک ک هیچ ارتباطی نداریم

ادعای نیروهای دموکراتیک سوریه مبنی براینکه با پ ک ک هیچ ارتباطی نداریم، بی مسند می باشد

نیروهای دموکراتیک سوریه: با پ ک ک هیچ ارتباطی نداریم

 

ادعای نیروهای دموکراتیک سوریه که پ ی د/ ی پ گ شاخه سازمان تروریستی پ ک ک در سوریه نیز جزو آنها بوده و می گوید، هیچ ارتباطی با پ ک ک نداریم، برغم حمایت از سوی امریکا، تمامی یافته ها و تحقیقات بین المللی نشان می دهد که پ ی د و پ ک ک یک سازمان می باشند.

ادعای بافتی که صاحب مهر نیروهای دموکراتیک سوریه بوده  بخش اعظم آن را پ ی د/ ی پ گ تشکیل می دهد؛ در رسانه اجتماعی فرماندهی نیروهای مرکزی امریکا انتشار یافت.

واکنش به حمایت امریکا از سازمانهای مرتبط با پ ک ک و انتشار ادعای مورد بحث در رسانه اجتماعی فرماندهی نیروهای مرکزی ادامه دارد. در دوره ای که ارزیابی پ ک ک و پ ی د بعنوان دو سازمان جداگانه، سخن بیهوده ای تلقی می شود، نمایندگان سازمانهای جامعه مدنی نیز می گویند، تحول مربوط به حمایت امریکا از پ ک ک  و پ ی د از سوی مردمان ترک و کرد غیرقابل قبول می باشد. دانشمندان نیز به وجود اطلاعاتی پیرامون رابطه بین پ ک ک و پ ی د در برخی از گزارشات در امریکا جلب دقت می کنند.

اظهارات تروریستهایی نیز که در دوره های اخیر در ترکیه دستگیر شده اند، نشان می دهد، ادعای نیروهای دموکراتیک سوریه مبنی براینکه با پ ک ک هیچ ارتباطی ندارد، بی مسند می باشد.

براساس اظهارات تروریستهایی که قبلا دستگیر شده اند، پ ک ک منسوبین خود را بمنظور مبارزه در صف پ ی د به سوریه فرستاده و تروریستها بعد از آموزش در اردوگاههای پ ی د با هدف یاری به پ ک ک به ترکیه باز می گردند.

استادیار دکتر علی سردار اردورماز عضو هیدت علمی کرسی علوم سیاسی و روابط بین المللی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه حسن کالیونجو اظهار داشت، ادعای به اشتراک گذاشته شده در سایت فرماندهی نیروهای مرکزی امریکا، فریبنده، دروغ و غیرقابل اعتماد می باشد.  

اردورماز با اشاره براینکه، در گزارش گروه " Crisis " با منشا امریکا به رابطه بین پ ک ک و پ ی د جلب دقت شده است، اظهار داشت، بر اساس این گزارش پ ک ک  در سال 2003 پ ی د را بعنوان یک جناح سیاسی تاسیس کرده و در سال 2011 نیز بخشهای نظامی آن را تشکیل داده است. یعنی در گزارشات امریکایی نیز به رابطه این دو جای داده شده است.

تورگای آلدمیر رئیس وقف بلبل زاده نیز تاکید کرد، سوریه و همه در این کشور می دانند که پ ی د، پ ک ک و یا نیروهای دموکراتیک سوریه گروههای متحت با یکدیگر می باشند.

آلدمیر با اشاره براینکه، اعضای پ ک ک و حزب دموکراتیک خلقها در هر فرصت می توانستند به جزئیات مرتبطین با سازمانهای تروریستی دسترسی پیدا بکنند، گفت، ملتمان همه چزی را می بیند. حمایت امریکا از این گروهها با تامین هر گونه اسلحه، مهمات و اطلاعات دیگر آشکار و عیان می باشد.خبرهای مرتبط