نیروهای مسلح ترکیه لانه های تروریستی را در هم کوبیدند

در این عملیات ضربه سنگینی به سازمان تروریستی تجزیه طلب وارد آمد

نیروهای مسلح ترکیه لانه های تروریستی را در هم کوبیدند

نیروهای مسلح ترکیه لانه های تروریستی را در هم کوبیدند.

در عملیات هوایی ترتیب یافته از سوی جنگنده های متعلق به نیروی هوایی ترکیه در منطقه زاپ در شمال عراق به سازمان تروریستی تجزیه طلب ضربه سنگینی وارد آمد.

در این عملیات  12 هدف متعلق به تروریستها  از جمله پناهگاههای مورد استفاده از سوی تروریستها و مواضع تسلیحاتی آنها منهدم گردیده است.خبرهای مرتبط