ترکیه برای کشورهای اسلامی یک نمونه خواهد بود

دکتر فادیلا گرین: معلولین در کشورهای اسلامی دور از حیات اقتصادی و اجتماعی زندگی می کنند

ترکیه برای کشورهای اسلامی یک نمونه خواهد بود

 

دکتر فادیلا گرین رئیس الجزایری اداره امور اجتماعی و خانواده سازمان همکاری اسلامی با اشاره براینکه، معلولین در کشورهای اسلامی دور از حیات اقتصادی و اجتماعی زندگی می کنند، اظهار داشت، ترکیه در رابطه با این موضوع برای کشورهای اسلامی یک نمونه خواهد بود.

گرین با شرکت در کنفرانس " استخدام معلولین در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی " که از سوی وزارت امور اجتماعی و خانواده ترکیه و مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آمار کشورهای اسلامی ترتیب یافته است، ضمن جلب دقت به اینکه، ترکیه در رابطه با موضوع مراقبت، آموزش و خدمات بهداشت و درمان سالمندان و معلولین پیشرفت چشمگیری قید کرده است، گفت، در کشورهای اسلامی، معلولین دور از حیات اقتصادی و اجتماعی زندگی می کنند. ترکیه در این مورد برای کشورهای اسلامی مدل خواهد بود. ترکیه در زمینه افزایش دادن سطح استانداردهای زندگی معلولین، جای گرفتن آنها در تمامی عرصه های زندگی و استخدام آنان سرمایه گذاریهای بزرگی انجام داده و آگاهسازی مردم را تامین می کند. کشورهای افریقایی و اسلامی به تجارب ترکیه نیاز دارند.

موسی کولاکلی کایا مدیرکل سازمان همکاری اسلامی نیز با اشاره براینکه، موضوع سهولت بخشیدن به زندگی و استخدام افراد محتاج به حمایت ویژه، برای کشورهای اسلامی جدید می باشد، تصریح کرد، تصور می کنم، ترکیه و کشورهای اسلامی چون ترکیه که در این زمینه گامهایی برداشته اند، می توانند به دیگر کشورهای برادر چیزهای زیادی ارائه بکنند.خبرهای مرتبط