لیست سفیرکبیران جدید ترکیه در روزنامه رسمی انتشار یافت

با تنظیمات جدید 7 سفیر کبیر ترکیه در کشورهای مختلف به مرکز فراخوانده شده و 12 سفیر کبیر جدید منصوب گردید

لیست سفیرکبیران جدید ترکیه در روزنامه رسمی انتشار یافت

اسامی سفیر کبیران جدید ترکیه در روزنامه رسمی انتشار یافت.

با تنظیمات جدید 7 سفیر کبیر ترکیه در کشورهای مختلف به مرکز فراخوانده شده و 12 سفیر کبیر جدید منصوب گردید.

بموجب دستور العمل در حکم قانون نماینده دایمی اتحادیه اروپا، سفیر کبیران ترکیه در کوبا، لوکزامبورگ ، روسیه، ازبکستان، اسلوانی و اریتره به مرکز فراخوانده شدند.

فاروق کایمکچی به نمایندگی دایمی ترکیه در اتحادیه اروپا، کمال معدن اوغلو به نمایندگی دایمی سازمان تجارت جهانی، فاتح یلدز بعنوان سفیر کبیر ترکیه در عراق، عایشه برریس اکینجی بعنوان سفیر کبیر ترکیه در کوبا، محمد حالوک الجاک بعنوان سفیر کبیر ترکیه در لوکزامبورگ، علی کایا ساووت بعنوان سفیر کبیر ترکیه در برزیل، احمد باشر شن بعنوان سفیر کبیر ترکیه در ازبکستان، اسن آلتوغ بعنوان سفیر کبیر ترکیه در اسلونی، آیکوت قنبر اوغلو بعنوان سفیر کبیر ترکیه در اریتره، الهام سایگلی بعنوان سفیر کبیر ترکیه در سوئیس و اورن داغ دلن آک گون بعنوان سفیر کبیر ترکیه در تایلند منصوب گردیدند.

حسین لازیب دیری اوز نیز بعنوان سفیر کبیر ترکیه در روسیه منصوب شد.

امید یالچن معاون مستشار وزارت امورخارجه نیز بعنوان مستشار وزارت امورخارجه ترکیه منصوب گردید.خبرهای مرتبط