والری گراسیموف رئیس ستاد مشترك ارتش روسیه عازم ترکیه است

والری گراسیموف رئیس ستاد مشترك ارتش روسیه امروز با همتای ترک خود خلوصی آکار دیدار می کند

والری گراسیموف رئیس ستاد مشترك ارتش روسیه عازم ترکیه است

والری گراسیموف رئیس ستاد مشترك ارتش روسیه امروز با همتای ترک خود خلوصی آکار دیدار می کند.

والری گراسیموف رئیس ستاد مشترك ارتش این کشور امروز از ترکیه بازدید کرده و با خلوصی آکار همتای ترک خود دیدار خواهد کرد.

او در ادامه افزود: انتظار می رود آخرین شرایط سوریه و همکاری نظامی در این کشور، محور این دیدار را تشکیل دهد.خبرهای مرتبط