انتشار مصوبه های جدید هئیت وزیران در روزنامه رسمی

سه مصوبه جدید دیگرهئیت وزیران در چهارچوب وضعیت فوق العاده که پس از کودتای نافرجام 15 ام جولای بمورد اجرا گذاشته شد، در روزنامه رسمی به چاپ رسید

563779
انتشار مصوبه های جدید هئیت وزیران در روزنامه رسمی

سه مصوبه جدید دیگرهئیت وزیران در چهارچوب وضعیت فوق العاده که پس از کودتای نافرجام 15 ام جولای بمورد اجرا گذاشته شد، در روزنامه رسمی به چاپ رسید.

با این مصوبه ها عده کثیری از اعضای گروهها، سازمان ها و ساختارهایی که تصمیم به انجام فعالیت آنها بر علیه امنیت ملی ترکیه گرفته شده و یا وجود ارتباط آنها با اینگونه بافت ها تثبیت شده است، از وظایف خود در ادارات دولتی اخراج شدند.

با مصوبه های جدیدی که در روزنامه رسمی انتشار یافته است، عده کثیری از افراد منسوب به گروهها و ساختارهایی که بموجب تصمیم شورای امنیت ملی ترکیه به نفع سازمانهای تروریستی فعالیت کرده و امنیت ملی دولت ترکیه را خدشه دار ساخته اند، از اداره امنیت، فرماندهی کل ژاندارمری، فرماندهی گارد ساحلی و دیگر نهادهای دولتی اخراج شدند.

با مصوبه های جدید همچنین به آندسته از قضات و دادستان هایی که بنابه خواست خود بازنشسته شده اند و یا خواهان فعالیت مجدد در شغل های خود هستند، به شرط حائز بودن و حفظ قابلیت های شغلی خود حق مراجعه ظرف دو ماه داده می شود.

با مصوبه های جدید همچنین اموال منقول و غیر منقول آندسته از شهرداری ها و ادارات محلی که ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم آنها با تروریسم و حوادث خشونت بار از سوی استانداری ها تثبیت شده است، مصادره خواهد شد . در صورت برکناری شهرداران ، معاونین آنها و اعضای مجلس شهرداری ها بعلت جرایم تروریستی امکان انتصاب مامورین جدید بجای آنها فراهم خواهد شد. مامورین جدید در شهرداری های کلان شهرها و شهرداری های استانها از سوی وزیر کشور و دیگر شهرداری ها از سوی استاندار ظرف 15 روز تعیین خواهند شد. امور مربوط به تثبیت بودجه شهرداری ها و محاسبات با تایید استانداری ها از سوی اداره کل تثبیت اموال به پیش برده خواهد شد. تشکیل جلسه مجلس شهرداری ها با خواست شهردار امکان پذیر خواهد بود.

برخی از نهادهای آموزشی خصوصی، خوابگاههای خصوصی دانشجویی و پانسیون ها که بموجب مصوبه مورخ 23 ام جولای تصمیم به بسته شدن آنها گرفته شده بود، خارج از این چهارچوب قرار داده شد.

پاسپورت های همسران مظنونین تحت تعقیب ساختار موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن ( FETÖ/PDY ) نیز لغو گردید. بموجب مصوبه های جدید، ماموریت اعضا و روسای نهادهای اجرای کیفری و سازمانهای نظارت بر بازداشتگاهها ظرف ده روز به پایان خواهد رسید.

در طول مدت اجرای قوانین وضعیت فوق العاده درخواست های تعلیق ورشکستگی قبول نخواهد شد.

با مصوبه های جدید منتشره در روزنامه رسمی برگه فارغ التحصیلی مدارس ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن ( FETÖ/PDY ) در خارج از کشور و حق دانشجویی 158 نفری که در خارج از ترکیه آموزش می بینند لغو شده است.خبرهای مرتبط