چلیک: ترکیه و اروپا مسافران یک کشتی هستند

وزیر اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد ترکیه در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: "هیچ کس فراموش نکند که در مسیر رو به آینده اروپا٬ همه در یک کشتی هستیم."

چلیک: ترکیه و اروپا مسافران یک کشتی هستند

عمر چلیک٬ وزیر اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد ترکیه در حساب کاربری خود در توئیتر در واکنش به اظهارات یوهانس هان، کمیسر اروپا در امور سیاست همسایگی و گسترش مذاکرات اتحادیه اروپا در روزنامه هاندلسبلات آلمان، از اتحادیه اروپا خواست از فرستادن پیغام به ترکیه از طریق رسانه ها دست برداشته و بر دستور کار مشترک طرفین همچون لغو روادید و مسله پناهجویان متمرکز شوند.

وی افزود: "هیچ کس فراموش نکند که در مسیر رو به آینده اروپا٬ همه در یک کشتی هستیم."

چلیک با تاکید بر اینکه ترکیه از بودجه ملی خود مبلغ بیش از 20 میلیارد دلار برای پناهجویان هزینه کرده است، گفت: اتحادیه اروپا از تاریخ 29 نوامبر سال 2015 تاکنون تنها مبلغ 106 میلیون یورو هزینه کرده است.

وزیر اتحادیه اروپای ترکیه تصریح کرد: مبلغ 106 میلیون یورو در برابر 3 میلیارد یورویی که اتحادیه اروپا متعهد شده پرداخت کند، مبلغ قابل توجهی نیست و حتی این مبلغ در قبال 20 میلیارد دلاری که ترکیه هزینه کرده است، بسیار ناچیز است.

چلیک در ادامه خاطرنشان کرد: "این مبلغ برای پناهجویان هزینه می شود نه برای ترکیه. نمی توان با این اقدامات ترکیه را خرید. پیشنهاد می کنم که اتحادیه اروپا ارسال پیغام به ترکیه از طریق رسانه ها را ترک کند و بر ارزشها و اهداف و دستور کار مشترک ترکیه و این اتحادیه از قبیل لغو روادید و مسئله پناهجویان متمرکز شود".

وی همچنین ضمن تاکید بر اینکه در برخورد با ترکیه باید با تکیه بر اصول و ارزشهای موجود در اروپا رفتار شود٬ اظهار داشت: معتقدم که هرگونه رفتاری خارج از این چهارچوب درست نخواهد بود.

یوهانس هان، کمیسر اتحادیه اروپا در روزنامه هاندلسبلات آلمان گفته بود که توافقنامه بازپس گیری پناهجویان و لغو رویداد میان ترکیه و اتحادیه اروپا باید به صورت جداگانه و مستقل از هم بررسی شود.

وی همچنین گفته بود که ترکیه از کمک مالی اتحادیه اروپا در ارتباط با پناهجویان صرف نظر نخواهد کرد.

عمر چلیک٬ وزیر اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد ترکیه در حساب کاربری خود در توئیتر در واکنش به اظهارات یوهانس هان، کمیسر اروپا در امور سیاست همسایگی و گسترش مذاکرات اتحادیه اروپا در روزنامه هاندلسبلات آلمان، از اتحادیه اروپا خواست از فرستادن پیغام به ترکیه از طریق رسانه ها دست برداشته و بر دستور کار مشترک طرفین همچون لغو روادید و مسله پناهجویان متمرکز شوند.

وی افزود: هیچ کس فراموش نکند که در مسیر رو به آینده اروپا٬ در یک کشتی هستیم.

چلیک با تاکید بر اینکه ترکیه از بودجه ملی خود مبلغ بیش از 20 میلیارد دلار برای پناهجویان هزینه کرده است، گفت: اتحادیه اروپا از تاریخ 29 نوامبر سال 2015 تاکنون تنها مبلغ 106 میلیون یورو هزینه کرده است.

وزیر اتحادیه اروپای ترکیه تصریح کرد: مبلغ 106 میلیون یورو در برابر 3 میلیارد یورویی که اتحادیه اروپا متعهد شده پرداخت کند، مبلغ قابل توجهی نیست و حتی این مبلغ در قبال 20 میلیارد دلاری که ترکیه هزینه کرده است، بسیار ناچیز است.

چلیک در ادامه خاطرنشان کرد: "این مبلغ برای پناهجویان هزینه می شود نه برای ترکیه. نمی توان با این اقدامات ترکیه را خرید. پیشنهاد می کنم که اتحادیه اروپا ارسال پیغام به ترکیه از طریق رسانه ها را ترک کند و بر ارزشها و اهداف و دستور کار مشترک ترکیه و این اتحادیه از قبیل لغو روادید و مسئله پناهجویان متمرکز شود".

وی همچنین ضمن تاکید بر اینکه در برخورد با ترکیه باید با تکیه بر اصول و ارزشهای موجود در اروپا رفتار شود٬ اظهار داشت: معتقدم که هرگونه رفتاری خارج از این چهارچوب درست نخواهد بود.

یوهانس هان، کمیسر اتحادیه اروپا در روزنامه هاندلسبلات آلمان گفته بود که توافقنامه بازپس گیری پناهجویان و لغو رویداد میان ترکیه و اتحادیه اروپا باید به صورت جداگانه و مستقل از هم بررسی شود.

وی همچنین گفته بود که ترکیه از کمک مالی اتحادیه اروپا در ارتباط با پناهجویان صرف نظر نخواهد کرد.

در واکنش به اظهارات یوهانس هان، کمیسر اروپا در امور سیاست همسایگی و گسترش مذاکرات اتحادیه اروپا در روزنامه هاندلسبلات آلمان، از اتحادیه اروپا خواست از فرستادن پیغام به ترکیه از طریق رسانه ها دست برداشته و بر دستور کار مشترک طرفین همچون لغو روادید و مسئله پناهجویان متمرکز شوند.

وی افزود: "هیچ کس فراموش نکند که در مسیر رو به آینده اروپا٬ همه مسافران یک کشتی هستیم."

چلیک با تاکید بر اینکه ترکیه از بودجه ملی خود مبلغ بیش از 20 میلیارد دلار برای پناهجویان هزینه کرده است، گفت: اتحادیه اروپا از تاریخ 29 نوامبر سال 2015 تاکنون تنها مبلغ 106 میلیون یورو هزینه کرده است.

وزیر اتحادیه اروپای ترکیه تصریح کرد: مبلغ 106 میلیون یورو در برابر 3 میلیارد یورویی که اتحادیه اروپا متعهد شده پرداخت کند، مبلغ قابل توجهی نیست و حتی این مبلغ در قبال 20 میلیارد دلاری که ترکیه هزینه کرده است، بسیار ناچیز است.

چلیک در ادامه خاطرنشان کرد: "این مبلغ برای پناهجویان هزینه می شود نه برای ترکیه. نمی توان با این اقدامات ترکیه را خرید. پیشنهاد می کنم که اتحادیه اروپا ارسال پیغام به ترکیه از طریق رسانه ها را ترک کند و بر ارزشها و اهداف و دستور کار مشترک ترکیه و این اتحادیه از قبیل لغو روادید و مسئله پناهجویان متمرکز شود".

وی همچنین ضمن تاکید بر اینکه در برخورد با ترکیه باید با تکیه بر اصول و ارزشهای موجود در اروپا رفتار شود٬ اظهار داشت: معتقدم که هرگونه رفتاری خارج از این چهارچوب درست نخواهد بود.

یوهانس هان، کمیسر اتحادیه اروپا در روزنامه هاندلسبلات آلمان گفته بود که توافقنامه بازپس گیری پناهجویان و لغو رویداد میان ترکیه و اتحادیه اروپا باید به صورت جداگانه و مستقل از هم بررسی شود.

وی همچنین گفته بود که ترکیه از کمک مالی اتحادیه اروپا در ارتباط با پناهجویان صرف نظر نخواهد کرد.خبرهای مرتبط