شلیلک شدن 2 گلوله توپ از خاک سوریه به ترکیه

2 سرباز ترک مجروح شدند.

شلیلک شدن 2 گلوله توپ از خاک سوریه به ترکیه

متعاقب شلیک شدن گلوله توپ از خاک سوریه به مواضع نظامی ترکیه در شهرستان یایلاداغی استان حاتای 2 سرباز مجروح شدند.

این گلوله ها در مجاورت فرماندهی گردان  سوم مرزی فرود امد.

سربازان مجروح به بیمارستان انتاکیه منتقل شده اند.

وضعیت جسمانی سربازان خوب گزارش شده است.

 خبرهای مرتبط