اظهارات رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه پیرامون کودتای نافرجام در ترکیه

اسماعیل قهرمان و هیئت همراه ایشان از مرکز نیروهای ویژه پلیس دیدن کرد

اظهارات رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه پیرامون کودتای نافرجام در ترکیه

 

اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه اعلام داشت، جلوگیری از توسعه و رشد ترکیه امکان پذیر نبوده و این وحدت و برابری ادامه خواهد یافت.

قهرمان با اشاره براینکه، اراده ملی نه به یک نیروی مسلح و یک شخص، بلکه به مجلس ملی کبیر ترکیه تعلق دارد، اظهار داشت، ملت ترکیه از یک کودتا جلوگیری کرد، از کشوری که دموکراسی را قبول کرده است، به کشوری که دربهای خود را بر روی کودتاها می بندد، گذر کرده ایم.

اسماعیل قهرمان و هیئت همراه ایشان از مرکز نیروهای ویژه پلیس دیدن کرد.

رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه ضمن طلب رحمت برای شهدا و شفای عاجل برای مجروحین، گفت، فاجعه ای صورت گرفته، فقط با شکست مواجه شد. نیروی پلیس ترکیه در جلوگیری از این فاجعه فداکاری کرده  و همت نشان داد. از تمامی مامورین پلیس سپاسگزاری می کنیم.  خبرهای مرتبط