بیانات وزیر علوم، صنایع و تکنولوژی ترکیه

فاروق اوزلی: اقتصاد کشور را تقویت خواهیم کرد

538796
بیانات وزیر علوم، صنایع و تکنولوژی ترکیه

فاروق اوزلی وزیر علوم، صنایع و تکنولوژی ترکیه در خطاب به صاحبان کار صنایع و سرمایه گذاران داخلی و خارجی اظهار داشت، همه چیز در روند عادی ادامه داشته و باید به سرمایه گذاری ادامه بدهیم.

فاروق اوزلی طی سخنانی در مراسم پی ریزی کارخانه ای در شهرستان چان استان چاناک قلعه تصریح کرد، روز فردای شب کودتای نافرجام را عادی کرده و مراسم امروز نیز نشانه این امر می باشد.

اوزلو ضمن سخن از نوآوریهای جدید که در چهارچوب این هدف مرعیت یافته اند، با اشاره براینکه، وزارت ذیعلاقه در چهارچوب طرح إصلاحات تولید فعالیت می کند، اظهار داشت، طرح مذکور موانع واقع در سر راه سرمایه گذاران داخلی و خارجی را از میان برخواهد داشت.

اوزلو گفت، هدف از تمامی فعالیتهایمان گشودن راه سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد. تولید صنایع با کیفیت، تضمین رشد قابل تداوم می باشد. لازمه موفقیت در این امر، دموکراسی و اقتصاد قوی می باشد.

اوزلو با تاکید براینکه، علیرغم تمامی این تحولات، جهان غرب ترکیه را مورد انتقاد قرار می دهد، ابراز داشت، موسسات درجه بندی اعتبار نیز جزو منتقدین می باشند.

اوزلو خاطر نشان ساخت، سازمانهای حقوق بشر غرب ضمن نادیده گرفتن قربانیان کودتای نافرجام، اظهار می دارند که با کودتاگران بازداشت شده بدرفتاری می شود.

اوزلو با تاکید براینکه، آنهایی که در رابطه با اعلام وضعیت فوق العاده در فرانسه و بلژیک سخنی بر لب نمی آورند، در مقابل این وضعیت در ترکیه گویی دچار جنون می شوند، اظهار داشت، انتقادات سازنده را می پذیریم، فقط هرگز به عملکردهای طرفدارانه و اشتباه امتیازی نخواهیم داد.

فاروق اوزلو گفت، همه چیز در ترکیه روبراه  و غادی می باشد، به سرمایه گذاریها ادامه بدهیم. تصمیمات متخذه را هرگز به تعلیق نگیریم. خواهید دید که سرمایه گذاری در ترکیه تسریع یافته و تولید صنایع وارد دوره سریعی خواهد شد. علی الخصوص از جهان کارمان می خواهم که به دوستان خارجی خود بگویند که انتقادات جهان غرب در رابطه با ترکیه صحت ندارد. ما نیز پیش داوریهای اشتباه را در هم خواهیم کوبید. دست در دست هم دموکراسی و اقتصادمان را تقویت کرده و زمینه تولید، رفاه و استخدام را تامین خواهیم کرد.خبرهای مرتبط