انتشار اولین قرارنامه در حکم قانون وضعیت فوق العاده در ترکیه در روزنامه رسمی

اولین قرار نامه در حکم قانون در وضعیت فوق العاده اعلام شده پس از کودتای نافرجام 15 ام جولای در روزنامه رسمی انتشار یافت.

536070
انتشار اولین قرارنامه در حکم قانون وضعیت فوق العاده در ترکیه در روزنامه رسمی

اولین قرار نامه در حکم قانون در وضعیت فوق العاده اعلام شده پس از کودتای نافرجام 15 ام جولای در روزنامه رسمی انتشار یافت.

با این قرارنامه که در روزنامه رسمی انتشار یافت، 35 مرکز بهداشتی، 1 هزار و  43 نهاد آموزشی، 1 هزار و 229 سازمان اوقاف و انجمن، 19 سندیکا و 1 وقف آموزش عالی بسته شد.

بموجب قرار نامه در حکم قانون منتشره در روزنامه رسمی، در طول اجرای وضعیت فوق العاده مدت بازداشت موقت مظنونین  بغیر از مدت اجباری برای ارسال پرونده هایشان به نزدیکترین دادگاه و قاضی،  از لحظه دستگیری بیش از 30 روز نخواهد بود.

بموجب قرار نامه در حکم قانون آندسته از کارمندان دولتی که عضویت ، اشتراک و ارتباط شان با ساختارها، سازمانها و گروههایی که شورای امنیت ملی ترکیه به فعالیت آنها بر علیه امنیت ملی دولت ترکیه  حکم کرده ،  ثابت شده است، از کار اخراج شده و هرگز در ادارات دولتی استخدام نخواهند شد.خبرهای مرتبط