اعلام وضعیت اضطرای در ترکیه در روزنامه رسمی منتشر شد

تصمیم متخذه پس از انتشار در روزنامه رسمی بمورد اجرا گذاشته شد

533930
اعلام وضعیت اضطرای در ترکیه در روزنامه رسمی منتشر شد

تصمیم مربوط به اعلام وضعیت اضطراری سه ماهه در ترکیه که بنابه به توصیه شورای امنیت ملی و از سوی هئیت وزیران اتخاذ گردید، با انتشار در روزنامه رسمی بمورد اجرا گذاشته شد.

بموجب تصمیم منتشره در شماره امروز روزنامه رسمی ، در چهارچوب بند " بی " سومین ماده قانون وضعیت اضطراری شماره 2935 و 120 امین ماده قانون اساسی ترکیه در سطح کشور از ساعت یک بامداد روز پنجشنبه 21 ام ماه جولای سال 2016 برای مدت 90 روز وضعیت اضطراری اعلام شده است.

هدف از این تصمیم که بنابه توصیه شورای امنیت ملی ترکیه اتخاذ شده است، تقویت و حراست از دموکراسی حقوق و آزادی ها

در کشور می باشد.  خبرهای مرتبط