مجلس ترکیه در ماه جولای نیز به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد

مجلس ملی کبیر ترکیه در تاریخ اول ماه جولای تعطیل نخواهد شد.

مجلس ترکیه در ماه جولای نیز به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد

مجلس ملی کبیر ترکیه در تاریخ اول ماه جولای تعطیل نخواهد شد.

پیشنهاد گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه در مجمع عمومی مجلس مورد قبول قرار گرفت.

بر این اساس، لایحه ذیربط با حمایت قانونی از سربازان مبارزه با ترور مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.

سپس نیز لوایح مربوط به تغییرات در ساختار دیوان های دولتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از این روز مجلس برای بررسی این لایحه ها در تاریخ اول جولای تعطیل نخواهد شد.  خبرهای مرتبط