نماینده اتحادیه اروپا در ترکیه به وزارت امور خارجه فراخوانده شد

هانس یورگ هابر در رابطه با مذاکرات معافیت ویزا که بین ترکیه و اتحادیه اروپا به پیش برده می شود، اطلاعاتی ارائه کرد

نماینده اتحادیه اروپا در ترکیه به وزارت امور خارجه فراخوانده شد

هانس یورگ هابر نماینده اتحادیه اروپا در ترکیه بدلیل استفاده از سخنان نامناسب در مورد ترکها به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.

هابر در رابطه با مذاکرات معافیت ویزا که بین ترکیه و اتحادیه اروپا به پیش برده می شود، اطلاعاتی ارائه کرد.

براساس اطلاعات ارائه شده از سوی منابع وزارت امور خارجه،  هانس یورگ هابر نماینده ترکیه در اتحادیه اروپا در چهارچوب سخنانی که در 13 ماه مه در گفتگو با منسوبین مطبوعات ایرا کرده بود، به وزارت امور خارجه فراخوانده شد. در وزارتخانه احساس تاثر از سخنان هابر بشکل قوی به وی منعکس شده و وزارت امور خارجه وی را بدلیل ایراد این سخنان محکوم کرد.خبرهای مرتبط