امروز 19 ام ماه مه روز گرامیداشت یاد آتاترک و عید ورزش و جوانان است

آتاترک کبیر در این روز با کشتی باندرما راهی سامسون شده  و جنگ رهایی بخش ملی را بر علیه دول ائتلافی اشغالگر آغاز کرده بود

493607
امروز 19 ام ماه مه روز گرامیداشت یاد آتاترک و عید ورزش و جوانان است

امروز 19 ام ماه مه روز گرامیداشت یاد آتاترک و عید ورزش و جوانان است.

در این روز که عید جمهوری ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمال بوده و هر سال جشن گرفته می شود، آتاترک کبیر با کشتی باندرما راهی سامسون شده  و جنگ رهایی بخش ملی را بر علیه دول ائتلافی اشغالگر آغاز کرده بود.

آتاترک این عید را به جوانان ارمغان داد.

عید ملی در سرتاسر کشور، نمایندگیهای خارجی و جمهوری ترک قبرس شمالی با شور و شعف جشن گرفته می شود.   خبرهای مرتبط