تروریستهای خائن 1 سرباز را به شهادت رساندند

در حمله تروریستها 6 سرباز مجروح شدند

483660
تروریستهای خائن 1 سرباز را به شهادت رساندند

در حمله منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک با خودروی بمبگذاری گذاشته در شهرستان دریک استان ماردین ترکیه یک سرباز شهید شده و 6 سرباز نیز مجروح شدند.

در این حادثه یک گروه تروریست به پاسگاه ژاندارمی اوچ یول حمله کردند.

حال یکی از مجروحین وخیم می باشد.

در این میان فارق کوچاک استاندار ماردین در بیمارستان از مجروحین عیادت کرد.خبرهای مرتبط