ترکیه در صورت حصول کدام شرایط می‌تواند حکم بر دیپورت یک فرد خارجی دهد؟

در این نوشته، ما اطلاعاتی در مورد اخراج و مقررات مربوطه، مفاهیم و اجرائیاتی که ممکن است در نتیجه مهاجرت غیرقانونی با آن روبرو شد، ارائه خواهیم داد.

1548103
ترکیه در صورت حصول کدام شرایط می‌تواند حکم بر دیپورت یک فرد خارجی دهد؟

در این نوشته اطلاعاتی در رابطه با برخی مفاهیم مربوط به قانون خارجیان، همچنین مفاهیم و قوانینی که ممکن است در نتیجه مهاجرت غیرقانونی به ترکیه با آنها روبرو شوید، ارائه خواهیم داد.

 

برخی از مفاهیمی که به عنوان یک خارجی ممکن است در ترکیه با آنها روبرو شوید عبارتند از:

مجوز خروج: مطابق ماده 56 قانون خارجیان و حمایت بین المللی (YUKK)، برای افرادی که بدون گذرنامه وارد ترکیه شده اند و باید در مدت زمان قانونی تعیین شده ترکیه را ترک کنند، ورقه ای داده می شود که روی آن مهلت قانونی تعیین شده برای خروج از ترکیه نوشته شده است. فرد با نشان دادن این ورقه به جای گذرنامه از مرز خارج می‌شود، در قبال این ورقه از فرد خارجی هیچ هزینه ای دریافت نمی گردد.

 

مرکز بازپس فرستادن: خارجیانی که به شکل غیرقانونی وارد ترکیه شده و به نحوی در ترکیه توسط ژاندارمری یا پلیس دستگیر شده‌اند، تحت نظارت اداری نگهداری می‌شوند، مرکز نگهداری این افراد، مرکز بازپس فرستادن نامیده می‌شود.

 

نظارت اداری: خارجیانی که تهدیدی برای نظم عمومی، امنیت عمومی یا سلامت عمومی جامعه به شمار می روند، بدون دلیل موجه در مهلت قانونی تعیین شده ترکیه را ترک نمی‌کنند، از اسناد جعلی یا بدون اعتبار استفاده می‌کنند، قوانین ورود به ترکیه یا خروج از آن را نقض می‌کنند و بنا به دلایلی درباره آنها تصمیم دیپورت گرفته شده است در مرکز بازپس فرستادن و تحت نظارت اداری نگهداری می‌شوند.

 

حکم نظارت اداری: در مورد خارجیانی که تهدیدی برای نظم عمومی، امنیت عمومی یا سلامت عمومی جامعه به شمار می‌روند، بدون دلیل موجه در مهلت قانونی تعیین شده ترکیه را ترک نکرده‌اند، از اسناد جعلی یا بدون اعتبار استفاده کرده‌اند، قوانین ورود به ترکیه یا خروج از آن را نقض کرده‌اند، از سوی استانداری حکم نظارت اداری صادر می‌شود.

 

 دیپورت کردن: دیپورت یعنی اخراج کسانی که مقررات قانونی مربوط به خروج از کشور را نقض کرده باشند، دستور اخراج این افراد به درخواست اداره کل مهاجرت ترکیه توسط استانداری صادر می‌شود یا استانداری راسا تصمیم به دیپورت این افراد می‌گیرد.

 

دستور دیپورت کردن: یعنی اجرای دستور صادره توسط استانداری که رسا یا به درخواست اداره کل مهاجرت ترکیه صادر شده است. این دستور در مورد خارجیانی صادر می‌شود که مقررات قانونی مربوط به خروج از کشور را نقض کرده باشند.  

 

دعوت به ترک ترکیه: به مدت زمان تعیین شده 15 الی 30 روزه برای ترک ترکیه به کسانی که در مورد آنان دستور اخراج صادر شده، به شرط  اینکه در دستور اخراج درج شده باشد، دعوت به ترک ترکیه گفته می‌شود.

 

 

ترکیه در صورت حصول کدام شرایط می‌تواند حکم بر دیپورت یک فرد خارجی دهد؟

 

 1- افرادی که باید در چارچوب ماده 59 قانون شماره 5237 اخراج شوند، این افراد عبارتند از:

 • مدیران، اعضا یا طرفداران یک سازمان تروریستی یا یک سازمان جرم که با اهداف سودجویانه تاسیس شده است،
 • کسانی که در هنگام ورود به ترکیه، برای انجام کارهای ویزا و اجازه اقامت اطلاعات هویتی کذب داده و از اسناد جعلی استفاده کرده‌اند،
 • کسانی که در طول مدت حضور در ترکیه از راه نامشروع امرار معاش می‌کنند،
 • کسانی که تهدیدی برای نظم عمومی و یا امنیت عمومی یا سلامتی عمومی به‌شمار می‌روند،
 • کسانی که از مدت ویزا یا دوره معافیت ویزای آنها بیش از ده روز گذشته یا ویزای آنها لغو شده است،
 • کسانی که اجازه اقامت آنها لغو شده و ترکیه را ترک نکرده‌اند،
 • کسانی که اجازه اقامت دارند اما از تاریخ انقضای مجوز اقامتی آنها بیش از ده روز گذشته و بدون توجیه قابل قبول ترکیه را ترک نکرده‌اند،
 • کسانی که بدون داشتن اجازه کار و به شکل قاچاق کار می‌کنند،
 • کسانیکه مقررات ورود قانونی به ترکیه یا خروج قانونی از ترکیه را نقض کرده‌اند،
 • کسانی که علی‌رغم داشتن حکم ممنوعیت ورود به ترکیه، به شکل غیرقانونی وارد ترکیه شده‌اند،
 • افرادی که درخواست تمدید اجازه اقامت آنان رد شده، اما ظرف ده روز از ترکیه خارج نشده‌اند،
 • ژ) کسانی که درخواست حمایت بین المللی آنها رد شده است و باید ترکیه را ترک کنند.

 

2) دستور مربوط به دیپورت خارجیانی که درخواست حفاظت بین‌المللی کرده‌اند اما مشمول یکی از موارد نقض حقوقی ذکر شده در بالا هستند، در هر مرحله‌ای از درخواست حفاظت بین المللی، می‌تواند اتخاذ شود.خبرهای مرتبط