آریانیسم؛ ستایش، هراسش، ستیزش

اظهارات اخیر و نامتعارف آقای علی یونسی، از بازتابهای گسترده ای در محافل خبری، سیاسی، حقوقی و قضایی برخوردار شده و حتی وی را در برابر قاضی ویژه روحانیت قرار داده است

273882
آریانیسم؛ ستایش، هراسش، ستیزش

اقای علی یونسی دستیار رییس جمهوری ایران در امور اقوام و مذاهب در کنفرانسی تحت عنوان همایش بزرگ هویت ایرانی در روز ۱۷ اسفند ماه، اظهاراتی بر زبان راند که ناگهان وی را در کانون توجه محافل خبری، سیاسی، حقوقی و قضایی قرار داد.
اگرچه شخص اقای یونسی با انجام مصاحبه های دیگر، صحت اخبار ذیربط با اظهارات خود را مورد تردید قرار داد اما وسعت و شدت انعکاس سخنرانی نخستین وی در کنفرانس هویت ایرانی به خصوص در مورد جایگاه عراق در نزد ایران، به حدی پربسامد بود که پژواکهای آن به سرعت از مرزهای رسانه ای ایران فراتر رفت و حتی اعتراضات شدیددولت عراق و کشورهای عرب شورای همکاری خلیج را به همراه اورد.
در داخل ایران نیز موجی از اعتراضات علیه وی به راه افتاد که در سطح رسمی، عمده این اعتراضات از سوی نمایندگان مجلس ایران بود. بگونه ایکه بیش از ۱۰۰ نماینده مجلسبا انتشار بیانیه ای خواستار عزل وی از سوی دکترحسن روحانی رییس جمهوری ایران شدند.
اما کار به درازا کشید وعلی یونسی، مشاور رئیس جمهور و وزیر پیشین اطلاعات ایران به دلیل اظهارات اخیرش در مورد نفوذ ایران در عراق، به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و مورد بازپرسی قرار گرفت.
از این روی به دلیل اهمیت اظهارات اقای یونسیو شدت و وسعت بازتابهای داخلی و جهانی آن، بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، با دعوت از اقای "آرتوم دینچ"، دانشجوی تبریزی مقطع دکترای جامعه شناسی و اقای "مسعود لواسانی" خبرنگار تهرانی که هر دو از چهره های شناخته شده در زمینه های جامعه شناسی و روزنامه نگاری هستند، اقدام به بررسی این اظهارات در قالب برنامه دیگری از سلسله برنامه های"در ترازوی کارشناسان" نموده است.
این برنامه از سوی فرزاد صمدلی مفسر و خبرنگار بخش فارسی رادیو صدای ترکیه تهیه و تدوین شده است.
جهت مشاهده این مصاحبه ( و یا بهتر بگوییم مناظره) لطفا کلیلک فرمایید...خبرهای مرتبط