عملیات چشمه صلح

هدف تامین آرامش
هدف مبارزه با ترور