آینه تاریخ- 29 دسامبر

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی، بیست و نهم دسامبر

1553731
آینه تاریخ- 29 دسامبر

بیست و نهم دسامبر 1967- "حکومت ترک موقت قبرس" به ریاست دکتر فاضل کوچوک در قبرس تشکیل یافت.

 

بیست و نهم دسامبر 1995- حکومت آنکارا در "بحران کارداک" که با برخورد کشتی ترک "فیگن آکات" به خشکی آغاز گردید، یادداشتی در رابطه با اینکه صخره های کارداک متعلق به ترکیه میباشند، به یونان ارسال کرد. با یادداشتی که یونان در پاسخ به ترکیه در روز 10 ژانویه 1996 ارسال کرده و ادعا نمود که این صخره‌ها متعلق به این کشور میباشد، بحران آغاز شد.

 

 خبرهای مرتبط