آینه تاریخ- 2 دسامبر

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی، دوم دسامبر

1537990
آینه تاریخ- 2 دسامبر

دوم دسامبر 1804- ناپلئون پناپارت در مراسمی با حضور پاپ در پاریس تاج امپراطوری را بر سر گذاشت.

 

دوم دسامبر 1888- نامق کمال نویسنده و شاعر معروف در 48 سالگی در جزیره ساکز چشم از جهان فرو بست.

 

دوم دسامبر 1920-  بین مجلس ملی کبیر ترکیه و ارمنستان قرارداد گومرو به امضا رسید. این قرارداد به مورد اجرا گذاشته نشد ولی با قرارداد مسکو و قارص، مرزهای شرقی ترکیه تعیین شد.

 

 

 

 خبرهای مرتبط