آینه تاریخ- 17 نوامبر

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی، هفدهم نوامبر

1528937
آینه تاریخ- 17 نوامبر

هفدهم نوامبر 1558- ملکه الیزابت اول به عنوان ملکه انگلیس تاجگذاری کرد. وی در طول 45 سال سلطنت خود، انگلستان را به یک امپراتوری استعماری تبدیل کرد.

 

هفدهم نوامبر 1869- کانال سوئز که توسط انگلستان احداث شده بود، گشایش شد. این کانال در اولین مرحله 164 کیلومتر طول و 8 متر عمق داشت.

 

هفدهم نوامبر 1989- 17 نوامبر 1989 - "انقلاب مخملی" در چکسلواکی آغاز شد. در نتیجه مداخله شدید پلیس در تجمعات صلح آمیز دانش جویان در پراگ، تظاهرات اعتراض آمیز در کل کشور اوج گرفت و منجر به سقوط رژیم کمونیستی در چکسلواکی شد.

 

 خبرهای مرتبط