افزایش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی ترکیه در نوامبر 2021

صادرات بخش معدن و صنایع معدنی ترکیه در ماه نوامبر با 26,9 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال گذشته به سطح 548 میلیون و 502 هزار دلار رسیده است

1742707
افزایش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی ترکیه در نوامبر 2021

صادرات بخش معدن و صنایع معدنی ترکیه در ماه نوامبر با 26,9 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال گذشته به سطح 548 میلیون و 502 هزار دلار رسیده است.

براساس داده‌های مجلس صادرکنندگان، صادرت ماه نوامبر ترکیه نسبت به ماه مشابه سال 2020 ، 33,4 در صد افزایش یافته و 21 میلیارد و 468 میلیون دلار به ثبت رسیده است.

بخش معدن و صنایع معدنی ترکیه نیز در همین ماه به 165 کشور معادل 548 میلیون و 502 هزار دلار صادرات انجام داده است.

صادرات این بخش در 11 ماه سال جاری با 42,2 درصد افزایش به سطح 5 میلیارد و 398 میلیون و 731 هزار دلار رسیده است.

بیشترین صادرات این بخش در ماه نوامبر با 130 میلیون و 271 هزار دلار به چین انجام گرفته و این کشور را آمریکا با 49 میلیون و 451 هزار دلار، بلغارستان با 44 میلیون و 479 هزار دلار، اسپانیا با 30 میلیون و 776 هزار دلار، هندوستان به 23 میلیون و 989 هزار دلار، ایتالیا با 18 میلیون و 850 هزار دلار و بلژیک با 14 میلیون و 342 هزار دلار دنبال کرده‌اند.  خبرهای مرتبط