افزایش رشد تخمینی اقتصاد ترکیه در سال 2021 از 8,4 به 9 درصد

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رشد تخمینی اقتصاد ترکیه در سال‌های 2021 ،2022 و 2023 را اعلام کرد

1741566
افزایش رشد تخمینی اقتصاد ترکیه در سال 2021 از 8,4 به 9 درصد

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رشد تخمینی اقتصاد ترکیه در سال 2021  را از 8,4 درصد به 9 درصد افزایش داد.

در گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با عنوان " چشم‌انداز اقتصاد میان دوره‌ای نوامبر  "  به رشد تخمینی اقتصاد در سال‌های 2021 ،2022 و 2023  جای داده شد.

در گزارش رشد تخمینی اقتصاد در سپتامبر 2021 که 5,7 درصد اعلام شده بود به 5,6 درصد کاهش داده شد. رشد تخمینی برای سال‌های 2022 و 2023 به ترتیب 4,5 و 3,2 درصد اعلام گردید.

 رشد تخمینی اقتصاد ترکیه در سال جاری که در ماه سپتامبر 8,4 درصد اعلام شده بود، در گزارش امروز به 9 درصد افزایش داده شد.

در حالیکه رشد تخمینی اقتصاد ترک در سال آینده از 3,1 به 3,3 درصد افزایش داده شد، برای سال 2023 نیز 3,9 درصد تخمین زده شد.  خبرهای مرتبط