بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را کاهش داد

بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را به 16 درصد کاهش داد

1723069
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را کاهش داد

 

بانک مرکزی ترکیه: شورای سیاست پولی بدون تغییر در اهداف اصلی سیاست‌های پولی کشور به حمایت از اقدامات مالی پایدار بلند مدت ادامه خواهد داد

کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره یک هفتگی تامین منابع پولی توسط بانک‌های داخلی از بانک مرکزی (رپو) را به 16 درصد کاهش داد.

بانک مرکزی ترکیه: به دلیل عوامل جانبی طرف عرضه، فضای محدودی تا پایان سال برای اصلاح نزولی نرخ سیاستی باقی مانده است.

بانک مرکزی ترکیه: در حالی که انتظار می‌رود بهبود موجودی حساب جاری ادامه یابد، اما برای ثبات قیمت باید این روند همچنان تقویت شود.خبرهای مرتبط