افزایش شاخص تولید صنعتی ترکیه

شاخص تولید صنعتی ترکیه در ماه مارس امسال 0.7 درصد و به صورت سالانه 16.6 درصد افزایش یافت.

1637917
افزایش شاخص تولید صنعتی ترکیه

بنا به اعلام سازمان آمار ترکیه، شاخص تولید صنعتی ترکیه در ماه مارس سال 2021 در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 0.7 درصد و به صورت سالانه 16.6 درصد افزایش یافت.

میزان رشد سالانه با در نظر نگرفتن تغییرات فصلی 19.9 درصد محاسبه شده است.

در این رابطه شاخص‌های صنایع پایین دستی شامل معادن در این مدت نسبت به ماه مشابه سال گذشته 14.8 درصد، شاخص صنایع ساخت و تولید 17.2 درصد، تولیدات و توزیع برق، گاز، بخار 11.9 درصد افزایش داشتند.خبرهای مرتبط