افزایش صادرات محصولات دریایی ترکیه در سال 2020

صادرات محصولات دریایی ترکیه در سال 2020 به 1 میلیارد و 8 میلیون و 944 هزار دلار رسید

1629206
افزایش صادرات محصولات دریایی ترکیه در سال 2020

صادرات محصولات دریایی ترکیه در سال 2020 از مرز 1 میلیارد دلار فراتر رفت.

براساس داده‌های اداره آمار ترکیه، افزایش صادرات محصولات دریایی از جمله ماهی، سخت‌پوستان، نرم‌تنان و بی‌مهرگان دریایی ادامه دارد.

در سال‌های 2019 ، 2018 ،2017 و 2016 به ترتیب 744 میلیون و 561 هزار دلار، 797 میلیون و 256 هزار دلار، 879 میلیون و 590 هزار دلار و 962 میلیون و 233 هزار دلار محصولات دریایی صادر شده است.

سال گذشته نیز صادر مذکور از مرز 1 میلیارد دلار فراتر رفته است.

صادرات محصولات دریایی در مقایسه با 5 سال پیش 35,5  درصد افزایش یافته و سال گذشته به 1 میلیارد و 8 میلیون و 944 هزار دلار رسید.

بدین‌ترتیب صادرات محصولات دریایی در دوره مذکور در سطح 4 میلیارد و 392 میلیون و 584 هزار دلار تحقق یافت.

سال گذشته بیشترین صادرات با 133 میلیون و 78 هزار دلار به هلند انجام گرفت.

این کشور را روسیه با 131 میلیون و 889 هزار دلار، ایتالیا با 121 میلیون و 454 هزار دلار و یونان با 81 میلیون و 244 هزار دلار دنبال کردند.  خبرهای مرتبط