رکورد در صادرات بخش کشاورزی ترکیه در ربع اول سال جاری

افزایش چشمگیر در صادرات محصولات زراعی ترکیه

1614926
رکورد در صادرات بخش کشاورزی ترکیه در ربع اول سال جاری

بخش کشاورزی ترکیه به بیشترین صادرات ربع اول تاریخ خود تحقق بخشید.

صادرات ترکیه در ماه گذشته در مقایسه با دوره مشابه سال 2020 ، با 42 ممیز 2 درصد افزایش به 18 میلیارد و 985 میلیون و 472 هزار دلار و در ربع اول سال جاری نیز با 17 ممیز 3 درصد افزایش به 50 میلیارد و 23 میلیون دلار و 412 هزار دلار رسید.

صادرات محصولات زراعی ترکیه در سه ماه اول سال 2021 در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ، 10 ممیز 1 درصد افزایش یافته و به 6 میلیارد و 621 میلیون و 84 هزار دلار صعود کرد.

با بررسی میزان فروش محصولات زراعی ترکیه در ربع اول سال جاری مشاهده می‌شود که این رقم در ماه‌های ژانویه الی مارس 2021، بعنوان بیشترین میزان صادرات در تاریخ کشور بوده‌است.

صادرات زراعی ترکیه در ربع اول سال 2021 ، چهارده ممیز هفت درصد کل صادرات کشور را تشکیل داد.  خبرهای مرتبط