کاهش نرخ بیکاری در سال 2020

نرخ بیکاری در سال 2020 نسبت به سال ماقبل 0,5 درصد کاهش یافته و در سطح 13,2 درصد تحقق یافت

1605828
کاهش نرخ بیکاری در سال 2020

نرخ بیکاری در سال 2020 نسبت به سال ماقبل 0,5 درصد کاهش یافته و در سطح 13,2 درصد تحقق یافت.

براساس داده‌های آمار نیروی‌ کار 2020 که از سوی اداره آمار ترکیه اعلام شده است، شمار بیکاران سال گذشته نسبت به سال 2019 ، 408 هزار نفر کاهش یافته و 4 میلیون و 61 هزار نفر به ثبت رسید.

نرخ بیکاری در سال 2019 ، 13,7 درصد و شمار بیکاران نیز 4 میلیون و 469 هزار نفر اعلام شده بود.خبرهای مرتبط