رشد 5,9 درصدی اقتصاد ترکیه در ربع چهارم 2020

رشد اقتصادی ترکیه در سال 2020 در سطح 1,8 درصد تحقق یافت

1592591
رشد 5,9 درصدی اقتصاد ترکیه در ربع چهارم 2020

اقتصاد ترکیه در ربع چهارم 2020 ، 5,9 درصد رشد کرد.

رشد اقتصادی ترکیه در سال 2020 نیز در سطح 1,8 درصد تحقق یافت.

اداره آمار ترکیه ارقام رشد سال 2020 را اعلام کرد.

براین اساس، درآمد ناخالص ملی سال گذشته 1,8 درصد افزایش یافت.

 درآمد ناخالص ملی در ربع چهارم 2020 نسبت به دوره مشابه سال ماقبل 5,9 درصد افزایش پیدا کرد.خبرهای مرتبط