افزایش شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه ژانویه

شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه ژانویه سال جاری با 4 درصد افزایش نسبت به ماه ماقبل به سطح 83,3 رسید

1568351
افزایش شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه ژانویه

شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه ژانویه سال جاری با 4 درصد افزایش نسبت به ماه ماقبل به سطح 83,3 رسید.

اداره آمار ترکیه شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه ژانویه را اعلام کرد.

براساس داده‌های اداره آمار و بانک مرکزی جمهوری ترکیه، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه ژانویه 4 درصد افزایش یافته است.

شاخص اعتماد از 80,1 به 80,3 رسید.خبرهای مرتبط