از سرگیری فعاالیت های کشتی های تجاری و برگزار کننده تورهای روزانه در آنتالیا

در زمینه از سرگیری فعالیت های کشتی های تجاری در آنتالیا و کشتی هایی که تورهای روزانه در این شهر برگزار میکنند، تصمیم گیری شد.

1428329
از سرگیری فعاالیت های کشتی های تجاری و برگزار کننده تورهای روزانه در آنتالیا

در زمینه از سرگیری فعالیت های کشتی های تجاری در آنتالیا و کشتی هایی که تورهای روزانه در این شهر برگزار میکنند، تصمیم گیری شد.

مسئولین در خصوص فعالیت مجدد و نیم ظرفیتی کشتی های تجاری، کشتی های ماهیگیری و کشتی هایی که تورهای روزانه برگزار میکنند، تصمیم گیری کردند. فعالیت های این کشتی ها در چارچوب تدابیر پیش گیری کننده از شیوع ویروس کرونا متوقف شده بود. 

از کشتی هایی که به فعالیت شان اجازه داده شده خواسته شد تا کلیه پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.  خبرهای مرتبط