شاخص اطمینان مصرف کننده در ماه می اعلام شد

شاخص اطمینان مصرف کننده در ماه می افزایش یافته است

1421126
شاخص اطمینان مصرف کننده در ماه می اعلام شد

سازمان آمار ترکیه شاخص اطمینان مصرف کننده در ماه می را اعلام کرد.

شاخص اطمینان مصرف کننده در ماه می با مقایسه ماه گذشته به میزان 8.5 درصد افزایش داشته است.

این میزان در ماه آوریل 54.9 بوده و در ماه می به 59.5 رسید.خبرهای مرتبط