افزایش میزان فروش مسکن به خارجیان در ترکیه

در فروش مسکن به خارجیان شهر استانبول با 20 هزار و 857 خانه در رده اول جای گرفت

1341263
افزایش میزان فروش مسکن به خارجیان در ترکیه

فروش مسکن به خارجیان در مقایسه با سال 2018 با افزایشی به میزان 14 ممیز 7 درصد ، حدود 45 هزار و 483 باب به ثبت رسید.

در فروش مسکن به خارجیان شهر استانبول با 20 هزار و 857 خانه در رده اول جای گرفت.

پس از شهر استانبول ، آنتالیا با 8 هزار و 952 در رده دوم ، آنکارا با 2 هزار و 539 خانه در رده سوم و شهر بورسا نیز با 2 هزار و 213 خانه در رده چهارم جای گرفتند.

شهروندان عراقی نیز در سال 2019 از ترکیه 7 هزار و 596 باب خانه خریدند.

در این رده بندی نیز ایرانیان با 5 هزار و 423 خانه به ترتیب مقام دوم ، روسها با 2 هزار و 893 خانه در مقام سوم ، سعودی ها با 2 هزار و 208 خانه در مقام چهارم و افغانی ها نیز با 2 هزار و 191 خانه به ثبت رسیدند.خبرهای مرتبط