افزایش شاخص تولیدات صنعتی ترکیه

بر اساس موسسه آماری ترکیه، افزایش ماهانه در تولید صنعتی 0.7 درصد بود.

1340363
افزایش شاخص تولیدات صنعتی ترکیه

شاخص تولید صنعتی ترکیه در ماه نوامبر سال جاری نسبت به سال گذشته با یک درصد افزایش به 5 درصد رسید.

بر اساس موسسه آماری ترکیه، افزایش ماهانه در تولید صنعتی 0.7 درصد بود.

بالاترین افزایش سالانه در بخش معدن و استخراج معادن بود.

در ماه نوامبر 2019، شاخص بخش صنعت و معدن سالانه 7.2 و شاخص تولیدات صنعتی 5.3 درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

به طور ماهانه، شاخص تولیدات صنعتی 1.1 درصد افزایش یافته است.خبرهای مرتبط