خرده فروشی در اتحادیه اروپا، در ماه اکتبر کاهش یافت

خرده فروشی در اتحادیه اروپا، در ماه اکتبر در مقایسه با یک ماه گذشته، به میزان 0.4 درصد کاهش یافت.

خرده فروشی در اتحادیه اروپا، در ماه اکتبر کاهش یافت

خرده فروشی در اتحادیه اروپا، در ماه اکتبر در مقایسه با یک ماه گذشته، به میزان 0.4 درصد کاهش یافت.

دفتر آمار اروپا، داده های خرده فروشی در منطقه اتحادیه اروپا و یورو در ماه اکتبر را اعلام کرد.

بر این اساس، فروش جزئی در منطقه یوروی 19 عضوی، طی ماه اکتبر در مقایسه با ماه سپتامبر، 0.4 درصد کاهش یافته و در مقایسه با ماه مشابه در سال 2018، 1.9 درصد افزایش یافت.

فروشهای جزئی در اتحادیه اروپا نیز طی ماه اکتبر در مقایسه با ماه گذشته، 0.4 درصد کاهش یافته و در دوره مشابه سال 2018، 1.9 درصد افزایش یافت.

در میان کشورهای اتحادیه اروپا، بیشترین افزایش در فروشهای خرده طی ماه اکتبر در مقایسه با یک ماه گذشته، با 2.1 در پرتغال و با 0.9 درصد لهستان بوده است. بیشترین کاهش نیز در آلمان و ایرلند به چشم خورد.خبرهای مرتبط